• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm file đính kèm

https://bvydhue.vn/uploads/ck_upload/QLCL/B%E1%BA%A2N%20TIN%20AN%20TO%C3%80N%20Y%20T%E1%BA%BE.pdf

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023: https://bvydhue.vn/thong-bao/benh-vien-truong-dai-hoc-y-duoc-hue/bao-cao-tu-kiem-tra--danh-gia-chat-luong-benh-vien-6-thang-dau-nam-2023-1447

Tập huấn quy trình nhận diện và báo cáo sự cố y khoa cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế năm 2023: https://bvydhue.vn/tin-tuc/thong-tin-hoat-dong/tap-huan-quy-trinh-nhan-dien-va-bao-cao-su-co-y-khoa-cho-doi-ngu-dieu-duong--ho-sinh--ky-thuat-vien-tai-benh-vien--truong-dai-hoc-y-duoc-hue-nam-2023-1377

Ngày An Toàn Người Bệnh Thế Giới 17/9/2023: https://bvydhue.vn/tin-tuc/noi-bat/ngay-an-toan-nguoi-benh-the-gioi-17-9-2023-1390