• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Phòng Kế hoạch tổng hợp

Quá trình xây dựng và phát triển

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp được hình thành ngay từ ngày đầu khi Bệnh viện được thành lập, có chức năng tham mưu Ban Giám đốc Bệnh viện trong việc quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của toàn Bệnh viện.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 783/QĐ-ĐHYK của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Huế ngày 24/6/2003.

- Tập thể cán bộ, nhân viên của Phòng đã không ngừng đổi mới về quản lý, tổ chức, phương cách làm việc đáp ứng với yêu cầu công việc của Bộ Y tế và Bệnh viện đề ra, đáp ứng với quy mô phát triển không ngừng của Bệnh viện.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

Trưởng Phòng KHTH qua các thời kỳ:

- PGS. TS Đoàn Phước Thuộc (2002-2010)

- TS. Hồ Duy Bính (2010-nay)

Phó Phòng KHTH qua các thời kỳ:

- CN. Lê Quý (2002-2004)

- CN. Nguyễn Đăng Tự (2003-2009)

- BS.CKI. Nguyễn Phúc Cao (2010-2012)

- PGS.TS. Lê Chuyển (2012-2020)

- ThS.BS. Nguyễn Minh Phúc (2020-nay)

Sơ đồ tổ chức

- Tổng số: 13 cán bộ

              + Sau ĐH: 03

              + ĐH: 08

              + CĐ: 02

 - Về chuyên môn

              + Bác sĩ: 05

              + Điều dưỡng: 02

              + Chuyên viên: 06

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng chức năng của bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm về việc phát triển các kế hoạch hoạt động của toàn viện, các khoa, phòng; đôn đốc và kiểm tra việc tuân thủ thực hiện quy chế Bệnh viện; tổ chức, chỉ đạo các công tác chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn và phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Trường, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.

- Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch của Bệnh viện Trường; hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện để báo cáo Giám đốc Bệnh viện xem xét, chỉ đạo.

- Điều phối công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện Trường, giữa Bệnh viện Trường với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh.

- Phối hợp với Phòng Nghiên cứu khoa học - Đối ngoại - Đào tạo để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện Trường.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác khám và điều trị; báo cáo Giám đốc Bệnh viện và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc Bệnh viện và tổ chức thực hiện.