• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

Gói Khám Sức Khỏe Cho Nam

Quý khách muốn khám sức khỏe theo yêu cầu có thể đăng ký trực tiếp tại Quầy thu viện phí – 51 Nguyễn Huệ - TP. Huế - 0234.3969.566

Khách hàng có thể lựa chọn một số gói khám tham khảo sau đây:

GÓI 1

TT

MỤC KHÁM
VÀ XÉT NGHIỆM

ÐƠN GIÁ
(VNÐ)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1

Siêu âm bụng tổng quát

50.000

2

X-quang tim phổi

94.000

XÉT NGHIỆM

3

Công thức máu

46.200

4

Ðường máu

21.500

5

Bilan lipid

107.600

6

SGOT, SGPT

43.000

7

Acid uric

21.500

8

Ure, creatinin 

43.000

KHÁM

9

Khám CK Nội

50.000

 

Tổng cộng

476.800 Đ

GÓI 2

TT

MỤC KHÁM
VÀ XÉT NGHIỆM

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1

Siêu âm bụng tổng quát

50.000

2

X-quang tim phổi

94.000

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

3

Ðo điện tâm đồ

45.900

XÉT NGHIỆM

4

Công thức máu

46.200

5

Đường máu

21.500

6

Bilan lipid

107.600

7

Ure, creatinin

43.000

8

SGOT, SGPT

43.000

9

HBsAg

74.700

10

Acid uric

21.500

KHÁM

11

Khám CK Nội

50.000

 

Tổng cộng

597.400 Đ

GÓI 3

TT

MỤC KHÁM
VÀ XÉT NGHIỆM

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1

Siêu âm bụng tổng quát

50.000

2

X-quang tim phổi

94.000

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

3

Ðo điện tâm đồ

45.900

XÉT NGHIỆM

4

Công thức máu

46.200

5

Ðường máu

21.500

6

Bilan lipid

107.600

7

Ure,cretinin

43.000

8

SGOT, SGPT

43.000

9

GGT

25.000

10

HBsAg

74.700

11

Acid uric

21.500

12

BK đàm

68.000

13

10 thông số nước tiểu

37.100

KHÁM

14

Khám CK Nội

50.000

 

Tổng cộng

727.500đ

GÓI 4

TT

MỤC KHÁM
VÀ XÉT NGHIỆM

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1

Siêu âm bụng tổng quát

50.000

2

X-quang tim phổi

94.000

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

3

Điện tâm đồ

45.900

4

Ðo lưu huyết não

80.000

5

Đo mật độ xương 2 vị trí

200.000

XÉT NGHIỆM

6

Công thức máu

46.200

7

Ðường máu

21.500

8

Bilan lipid

107.600

9

Ure, cretinin

43.000

10

Acid uric

21.500

11

SGOT, SGPT

43.000

12

GGT

25.000

13

HBsAg

74.700

14

BK đàm

68.000

15

10 thông số nước tiểu

37.100

16

T. PSA

160.000

KHÁM

17

Khám CK Nội

50.000

 

Tổng cộng

1.166.500đ

GÓI 5

TT

MỤC KHÁM
VÀ XÉT NGHIỆM

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1

Siêu âm bụng tổng quát

50.000

2

Xquang tim phổi

94.000

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

3

Siêu âm tim

222.000

4

Điện tâm đồ

45.900

5

Đo lưu huyết não

80.000

6

Đo mật độ xương 2 vị trí

200.000

XÉT NGHIỆM

7

Công thức máu

46.200

8

Nhóm máu

86.600

9

Đường máu

21.500

10

Bilan lipid

107.600

11

Ure, creatinin

43.000

12

SGOT, SGPT

43.000

13

GGT

25.000

14

Acid uric

21.500

15

HBsAg

74.700

16

HCV nhanh

70.000

17

10 thông số nước tiểu

37.100

18

BK đàm

68.000

19

Canxi máu

15.000

20

T.PSA

160.000

21

CEA

160.000

KHÁM

22

Khám tổng quát

(Nội, Ngoại, Mắt, TMH, RHM, Da liễu)

180.100

 

Tổng cộng:

1.851.200 đ 

GÓI 6

TT

MỤC KHÁM
VÀ XÉT NGHIỆM

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1

Siêu âm bụng tổng quát

50.000

2

Xquang tim phổi

94.000

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

3

Siêu âm tim

222.000

4

Điện tâm đồ

45.900

5

Đo lưu huyết não

80.000

6

Đo mật độ xương 2 vị trí

200.000

7

Đo chức năng hô hấp

142.000

XÉT NGHIỆM

8

Công thức máu

46.200

9

Nhóm máu

86.600

10

Đường máu

21.500

11

Bilan lipid

107.600

12

Ure, creatinin

43.000

13

SGOT, SGPT

43.000

14

GGT

25.000

15

Acid uric

21.500

16

HBsAg

74.700

17

10 thông số nước tiểu

37.100

18

HCV nhanh

70.000

19

Canxi máu

15.000

20

BK đàm

68.000

21

T.PSA

160.000

22

CEA

160.000

23

CYFRA 21,1

160.000

24

AFP

100.000

KHÁM

 

25

Khám tổng quát

(Nội, Ngoại, Mắt, TMH, RHM, Da liễu)

180.100

 

Tổng cộng:

2.253.200 đ