• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

Gói Sức Khỏe Dành Cho Nữ

Quý khách muốn khám sức khỏe theo yêu cầu có thể đăng ký trực tiếp tại Quầy thu viện phí – 51 Nguyễn Huệ - TP. Huế - 0234.3969.566

Khách hàng có thể lựa chọn một số gói khám tham khảo sau đây:

GÓI 1

TT

MỤC KHÁM
VÀ XÉT NGHIỆM

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1

Siêu âm bụng tổng quát

50.000

2

Xquang tim phổi

94.000

XÉT NGHIỆM

3

Công thức máu

46.200

4

Ðường máu

21.500

5

Bilan lipid

107.600

6

SGOT, SGPT

43.000

7

Canxi máu

15.000

8

Ure, creatinin

43.000

KHÁM

9

Khám CK Nội

50.000

10

Khám Sản

50.000

 

Tổng cộng

520.300 đ

GÓI 2

TT

MỤC KHÁM
VÀ XÉT NGHIỆM

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1

Siêu âm bụng tổng quát

50.000

2

Xquang tim phổi

94.000

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

3

Ðo điện tâm đồ

45.900

XÉT NGHIỆM

4

Công thức máu

46.200

5

Ðường máu

21.500

6

Canxi máu

15.000

7

Bilan lipid

107.600

8

Ure,cretinin

43.000

9

SGOT, SGPT

43.000

10

HBsAg

74.700

11

10 thông số nước tiểu

37.100

KHÁM

12

Khám CK Nội

50.000

13

Khám Sản

50.000

 

Tổng cộng

678.000 đ

GÓI 3

TT

MỤC KHÁM
VÀ XÉT NGHIỆM

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1

Siêu âm bụng tổng quát

50.000

2

Siêu âm tuyến vú

50.000

3

X-quang tim phổi

94.000

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

4

Ðo điện tâm đồ

45.900

XÉT NGHIỆM

5

Công thức máu

46.200

6

Ðường máu

21.500

7

Bilan lipid

107.600

8

Ure,cretinin

43.000

9

SGOT, SGPT

43.000

10

HBsAg

74.700

11

10 thông số nước tiểu

37.100

12

Canxi máu

15.000

13

Tế bào âm đạo

100.000

KHÁM

14

Khám CK Nội

50.000

15

Khám Sản

50.000

 

Tổng cộng

828.000 đ

GÓI 4

TT

MỤC KHÁM
VÀ XÉT NGHIỆM

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1

Siêu âm bụng tổng quát

50.000

2

Siêu âm tuyến vú

50.000

3

X-quang tim phổi

94.000

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

4

Điện tâm đồ

45.900

5

Đo lưu huyết não

80.000

6

Đo mật độ xương 2 vị trí

200.000

XÉT NGHIỆM

7

Công thức máu

46.200

8

Ðường máu

21.500

9

Bilan lipid

107.600

10

Ure,cretinin

43.000

11

SGOT, SGPT

43.000

12

HBsAg

74.700

13

Canxi máu

15.000

14

10 thông số nước tiểu

37.100

15

Tế bào âm đạo

100.000

16

CA 125

160.000

KHÁM

17

Khám tổng quát (Nội, Ngoại, Sản, Mắt, TMH, RHM, Da liễu)

210.100

 

Tổng cộng

1.378.100 đ

GÓI 5

TT

MỤC KHÁM
VÀ XÉT NGHIỆM

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1

Siêu âm bụng tổng quát

50.000

2

Siêu âm tuyến vú

50.000

3

Xquang tim phổi

94.000

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

4

Siêu âm tim

222.000

5

Đo lưu huyết não

80.000

6

Đo mật độ xương 2 vị trí

200.000

XÉT NGHIỆM

7

Công thức máu

46.200

8

Nhóm máu

86.600

9

Đường máu

21.500

10

Bilan lipid

107.600

11

Ure, creatinin

43.000

12

SGOT, SGPT

43.000

13

HBsAg

74.700

14

HCV nhanh

70.000

15

BK đàm

68.000

16

Aslo

50.000

17

CA 125

160.000

18

10 thông số nước tiểu

37.100

19

Canxi máu

15.000

20

Tế bào âm đạo

100.000

KHÁM

21

Khám tổng quát (Nội, Ngoại, Sản, Mắt, TMH, RHM, Da liễu)

210.100

 

Tổng cộng:

1.828.800 đ

GÓI 6

TT

MỤC KHÁM
VÀ XÉT NGHIỆM

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1

Siêu âm bụng tổng quát

50.000

2

Siêu âm tuyến vú

50.000

3

Xquang tim phổi

94.000

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

4

Siêu âm tim

222.000

5

Điện tâm đồ

45.900

6

Đo lưu huyết não

80.000

7

Đo mật độ xương 2 vị trí

200.000

8

Đo chức năng hô hấp

142.000

XÉT NGHIỆM

9

Công thức máu

46.200

10

Nhóm máu

86.600

11

Đường máu

21.500

12

Bilan lipid

107.600

13

Ure, creatinin

43.000

14

SGOT, SGPT

43.000

15

HBsAg

74.700

16

HCV nhanh

70.000

17

BK đàm

68.000

18

Aslo

50.000

19

Canxi máu

15.000

20

10 thông số nước tiểu

37.100

21

CA 125

160.000

22

CA 15 - 3

160.000

23

TSH – FT4

160.000

24

Tế bào âm đạo

100.000

25

Soi tươi tìm nấm

50.000

KHÁM

26

Khám tổng quát (Nội, Ngoại, Sản, Mắt, TMH, RHM, Da liễu)

210.100

 

Tổng cộng:

2.386.700 đ