• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Quá trình xây dựng và phát triển

Trước năm 2012, Bộ phận Vật tư thiết bị là một phần của Phòng Hành chính Quản trị - Vật tư Trang thiết bị. Ngày 11 tháng 10 năm 2012, Phòng Vật tư trang thiết bị được thành lập theo quyết định số 1674/QĐ-ĐHYD của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Huế.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trưởng Phòng: ThS.Ks Hầu Văn Việt Tú

Phó Trưởng phòng: DSCKI. Nguyễn Ngọc Bình

Sơ đồ tổ chức

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Vật tư trang thiết bị là đơn vị hậu cần, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác quản lý, cung ứng trang thiết bị y tế, vật tư y tế.
- Lập kế hoạch và cung ứng vật tư, thiết bị y tế bệnh viện
+ Lập kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị y tế hằng năm trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
+ Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện, lập dự trù kế hoạch mua sắm mới, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, vật tư thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
+ Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lý tài sản, vật tư thiết bị y tế theo quy định của nhà nước.
+ Cung ứng đầy đủ các thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch đã duyệt.
- Quản lý, sử dụng trang thiết bị vật tư y tế bệnh viện
+ Tổ chức và thực hiện lập hồ sơ, lý lịch cho tât cả các loại thiết bị, xây dựng các quy định về vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng thiết bị.
+ Tổ chức thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị y tế theo định kỳ hằng quý và theo yêu cầu của các Khoa, phòng.
+ Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện báo cáo Giám đốc.
+ Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả
+ Tham gia nghiên cứu, cải tiến trong công tác quản lý và sử dụng hiệu quả trang thiết bị, vật tư y tế nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng.