• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Phòng Quản trị - Cơ sở vật chất

Quá trình xây dựng và phát triển

Phòng Quản trị - Cơ sở vật chất được tách ra từ phòng Hành chính quản trị và được đổi tên theo Quyết định số 920/QĐ-ĐHYD, ngày 05/05/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2019-2024

- CN. Đoàn Vinh : Trưởng phòng

- CN. Nguyễn Thị Thu Hà : Phó Trưởng phòng

Sơ đồ tổ chức

- Tình hình nhân lực hiện nay: Tổng số 11 cán bộ

          + ĐH: 04

          + Khác : 07

- Các bộ phận:  Dựa vào chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Quản trị - Cơ sở vật được chia gồm 3 bộ phận:

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Quản trị - Cơ sở vật chất là một trong các phòng chức năng của bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, cung ứng hàng hóa thông dụng phục vụ cho công tác khám chữa bệnh.

1. Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Lập kế hoạch cung ứng hàng hóa thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

3. Quản lý nhà cửa, kho tàng của Bệnh viện Trường.

4. Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các thang máy theo định kỳ, máy điều hòa nhiệt độ theo kế hoạch hằng năm.

5. Đảm bảo hệ thống cung cấp đầy đủ nước sạch, điện và xử lý chất thải Bệnh viện.

6. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

7. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm hàng hóa thông dụng báo cáo Giám đốc Bệnh viện Trường.