• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Phòng Điều dưỡng

Quá trình xây dựng và phát triển

Phòng Điều dưỡng được thành lập theo Quyết định số 78/YK-QĐ-TCCB, ngày 24/06/2003 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Huế

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

- Năm 2004 - 2010:           CN. Nguyễn Thị Rớt – Trưởng phòng

- Năm 2010 - 2014:           CN. Nguyễn Thị Rớt – Trưởng phòng

                                            CN. Dương Thị Diệu Hương – Phó trưởng phòng

- Năm 2015 – 2016:          CN. Nguyễn Thị Rớt – Trưởng phòng

                                            CN. Dương Thị Hồng Liên – Phó trưởng phòng

- Năm 2016 – Hiện nay:    ThS. Dương Thị Hồng Liên – Trưởng phòng

Sơ đồ tổ chức

- Tình hình nhân lực hiện nay: Tổng số 04 cán bộ

          + Sau ĐH: 03 (01 cơ hữu, 02 kiêm nhiệm)

          + ĐH: 01 (01 cơ hữu)

- Sơ đồ tổ chức điều dưỡng toàn viện:

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác liên quan đến điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý của Bệnh viện, với những chức năng và nhiệm vụ cụ thể:

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng

2. Quản lý điều hành chuyên môn: Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng; Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định.

3. Quản lý nhân sự: Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện; Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý; Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng; Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa; Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt động điều dưỡng cho tuyến dưới; Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng hạng của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y theo quy định; Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo liên tục; tổ chức khảo sát, đánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo; Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

5. Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

Hình ảnh hoạt động