Một số văn bản về công tác phòng chống dịch Covid-19

Công văn số 4112/BYT-KCB v/v Hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

https://drive.google.com/file/d/1nr9ntlvJqW4dfj-AsCT73jdAVEl36azA/view?usp=sharing

Thông báo v/v Tăng cường kiểm soát lây nhiễm tại bệnh phòng

https://drive.google.com/file/d/1FNz5K9dV0BOZl8nDbiu1NpM9LsTKUhzd/view?usp=sharing

Công văn số 6824/UBND-GD v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

https://drive.google.com/file/d/1wEZvKMAfbwOA0wm8WcUL4d__hnOXf637/view?usp=sharing

Công văn số 2106/SYT-NVY v/v chỉ đạo triển khai đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn PC dịch Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

https://drive.google.com/file/d/1PPto3xN4oNFVR6M0_5VJdp52rL-WXxJd/view?usp=sharing