Hướng dẫn phối hợp xử trí dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) theo tình huống

Hướng dẫn phối hợp xử trí dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) theo tình huống

https://drive.google.com/file/d/1vy87Rli7PmveoXmQWX3EDQUsia78xbNj/view?usp=sharing