Công văn số 6642/UBND-VH về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 6642/UBND-VH về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19