Quyết định v/v Thành lập đơn vị thuộc Bệnh viện Trường

.

Quyết định số 918-QĐ/ĐHYD

Quyết định số 921-QĐ/ĐHYD

Quyết định số 922-QĐ/ĐHYD

Quyết định số 923-QĐ/ĐHYD