Quyết định v/v Đổi tên đơn vị thuộc Bệnh viện Trường

.

Quyết định số 917-QĐ/ĐHYD

Quyết định số 920-QĐ/ĐHYD

Quyết định số 919-QĐ/ĐHYD

Quyết định số 916-QĐ/ĐHYD