Thông báo v/v Tham gia cuộc thi "Thiết kế tài liệu Giáo dục sức khỏe -Hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân"

.

Tham gia cuộc thi "Thiết kế tài liệu Giáo dục sức khỏe -Hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân"