Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cuối năm 2019

.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế