Thông báo tham gia các lớp đào tạo lại, các hội thi kiểm tra tay nghề năm 2018

Thông báo tham gia các lớp đào tạo lại, các hội thi kiểm tra tay nghề năm 2018