Thông báo tổ chức hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện ĐHYD Huế và hướng dẫn viết bài báo khoa học

Thông báo tổ chức hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và hướng dẫn viết bài báo khoa học