Hồ sơ đăng ký thời gian thực hành khám chữa bệnh cho cán bộ viên chức kiêm nhiệm tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Hồ sơ đăng ký thời gian thực hành khám chữa bệnh cho cán bộ viên chức kiêm nhiệm tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế bao gồm: 

1. Đơn xin xác nhận thời gian thực hành (mẫu 01)

Link: https://drive.google.com/file/d/1_hOJZ_Hl_4LXDYvIECywEXvScLTwHoEv/view?usp=sharing

2. Đơn xin học

3. Bằng tốt nghiệp đại học

4. Quyết định v/v Điều động viên chức, HĐLĐ

5. 3 ảnh 3*4