Thông báo v/v Tạm thu chi phí hướng dẫn thực hành cho các bác sĩ y khoa đến thực hành tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Thông báo v/v Tạm thu chi phí hướng dẫn thực hành cho các bác sĩ y khoa đến thực hành tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

https://drive.google.com/file/d/1UtCMrgnxQ8pS5W0TWcLaxnA4Se9x45FM/view?usp=sharing