GS.TS.BS.Trần Văn Huy
ThS.BS.Lê Thanh Huy
BSCKI.Nguyễn Khánh Huy
ThS.BS.Nguyễn Thị Huyền
PGS.TS.BS.Lê Đình Khánh
BS.CKII.Đào Thị Vân Khánh
TS.BS.Vĩnh Khánh
ThS.BS.Võ Văn Khoa
PGS.TS.BS.Lê Trọng Khoan
ThS.BS.Trần Văn Khôi
BS.Trần Tuấn Khôi
ThS.BS.Nguyễn Thị Vân Kiều
ThS.Nguyễn Vĩnh Lạc
BS.Ngô Viết Lâm
ThS.BS.Lê Trọng Lân
TS.BS.Dương Thị Ngọc Lan
BSCKI.Trần Thị Thu Lành
BS.Văn Nữ Thùy Linh
TS.BS.Trần Mạnh Linh
BS.Nguyễn Thị Thùy Linh