TS.BS.Hồ Xuân Dũng
TS.BS.Phan Đình Tuấn Dũng
TS.BS.Trần Hữu Dũng
ThS.BSCKII.Phan Văn Dưng
TS.BS.Nguyễn Thị Hiếu Dung
BS.Hoàng Anh Dũng
ThS.BSCKII.Hà Nữ Thùy Dương
BS.Trần Trọng Duy
ThS.BS.Lê Đình Đạm
ThS.BS.Ngô Minh Đạo
ThS.BS.Tôn Thất Minh Đạt
TS.BS.Nguyễn Hữu Châu Đức
TS.BS.Võ Văn Đức
ThS.BS.Phan Thị Hằng Giang
TS.BS.Trương Thị Linh Giang
ThS.BS.Hoàng Thị Ngọc Hà
ThS.BS.Võ Việt Hà
BS.Phùng Ngọc Hân
PGS.TS.BS.Nguyễn Thị Thúy Hằng
BS.Đặng Thị Thu Hằng