TS.BS.Nguyễn Thị Thanh Bình
PGS.TS.BS.Trần Đình bình
ThS.BS.Lê Chí Cao
BS.Mai Thị Cẩm Cát
BS.Nguyễn Văn Cầu
TS.BS.Nguyễn Quỳnh Châu
TS.BS.Ngô Thị Minh Châu
ThS.BS.LÊ THỊ BẢO CHI
TS.BS.Lê Văn Chi
PGS.TS.BS.Lê Chuyển
BS.Nguyễn Thị Hồng Chuyên
PGS.TS.BS.Nguyễn Thị Cự
ThS.BS.Lê Thị Cúc
BS.Nguyễn Thị Thu Cúc
GS.TS.BS.Trần Hữu Dàng
PGS.TS.BS.Trần Thị Minh Diễm
ThS.BS.Nguyễn Thị DiễmThư
ThS.Đỗ Thị Hồng Diệp
ThS.BS.Nguyễn Duy Duẫn
BS.Trần Hồng Phương Dung