Danh sách Cán bộ quản lý Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế nhiệm kỳ 2019-2024

Danh sách Cán bộ quản lý Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế nhiệm kỳ 2019-2024

https://drive.google.com/file/d/1XO1DJy6XhLcNST9yg6mMqopQ4Ow1UaFR/view?usp=sharing