Thông báo v/v Hướng dẫn quy định đăng ký học thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho bác sĩ Răng hàm mặt

Thông báo v/v Hướng dẫn quy định đăng ký học thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho bác sĩ Răng hàm mặt