Mẫu tờ trình mở lớp đào tạo ngắn hạn (MẪU MỚI)

Mẫu tờ trình mở lớp

/upload/file/totrinhmolop/1-%20M%E1%BA%ABu%20t%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20m%E1%BB%9F%20l%E1%BB%9Bp%2005-2022.docx

Mẫu chương trình đào tạo

/upload/file/totrinhmolop/2-%20M%E1%BA%AAU-CH%C6%AF%C6%A0NG%20TR%C3%8CNH%20%C4%90TLT%202022%20-%20%C4%91%C4%83ng%20web%20-%20final.docx

Giấy đề nghị ban soạn thảo/ ban thẩm định chương trình lớp đào tạo liên tục

/upload/file/totrinhmolop/3-%20M%E1%BA%ABu%20danh%20s%C3%A1ch%20ban%20so%E1%BA%A1n%20th%E1%BA%A3o%20v%C3%A0%20h%E1%BB%99i%20%C4%91%E1%BB%93ng%20th%E1%BA%A9m%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20CT%20%C4%90TLT%202022.docx

Tờ trình thành lập Ban làm đề, Ban chấm thi, Ban coi thi lớp đào tạo ngắn hạn

/upload/file/totrinhmolop/4-%20M%E1%BA%ABu%20t%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20ban%20l%C3%A0m%20%C4%91%E1%BB%81%2C%20ban%20coi%20thi%2C%20ch%E1%BA%A5m%20thi.docx

Đơn vị đào tạo đánh máy điền vào phần trống, đồng thời xóa bỏ phần ngoặc đơn hướng dẫn, trưởng đơn vị ký tên và chuyển về phòng NCKH-ĐN-ĐT.