Tuyển dụng hộ lý làm việc theo hợp đồng thời vụ

Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế tuyển dụng

Tuyển dụng hộ lý làm việc theo hợp đồng thời vụ cho Bệnh viện Đại học Y Dược Huế