PGS.TS.BS. Hoàng Thị Thủy Yên Lịch khám
- Sáng thứ hai
PGS.TS.BS. Lê Đình Khánh Lịch khám
- Chiều thứ sáu
PGS.TS.BS. Phan Hùng Việt Lịch khám
- Sáng thứ hai
- Sáng thứ năm